ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Πλαισίωση ομάδων και πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχουν αναπτύξει στις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούνται, ένα σημαντικό δίκτυο με ομάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για ζητήματα υγείας και για διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Χάρη σε αυτές τις συνεργασίες τα προγράμματα είναι σε θέση να διασυνδέουν ανθρώπους με ανάλογα προβλήματα με αυτές τις ομάδες καθώς και να συνεργάζονται μαζί τους, όταν υπάρχει ανάλογο αίτημα. Τα σημαντικότερα επίπεδα της συνεργασίας αφορούν:

α) στη διάχυση της φιλοσοφίας των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην κοινότητα μέσω διαφόρων δράσεων (εκπαιδευτικά σεμινάρια σε γενικό πληθυσμό, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις για συμμετοχές σε ημερίδες / συνέδρια και των ίδιων των ομάδων, συνδιοργάνωση συνεδρίων με τις ίδιες τις ομάδες για το έργο τους),

β) στην υποστήριξη σε πρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο συνηγορίας του έργου των επιμέρους ομάδων και αδιαμεσολάβητης ανάδειξης του λόγου των άμεσα ενδιαφερομένων (μέσω κοινών δράσεων διεκδίκησης, δημοσιοποίησης κλπ)

γ) στην ευαισθητοποίηση των επιστημόνων που ασχολούνται στο πεδίο για τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.

Όλες οι συνεργασίες του προγράμματος με τις ανάλογες πρωτοβουλίες / ομάδες γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία των ομάδων, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το πεδίο της υποστήριξης των ομάδων / πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας διεθνώς.