ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας

Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εκπαίδευση στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και γενικότερα στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, λειτουργών υγείας, κοινωνικών επιστημόνων, φοιτητών ανάλογων τμημάτων και ανθρώπων που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες απευθύνεται για το ζήτημα της εξάρτησης και των τρόπων αντιμετώπισης του. Οι εκπαιδευτικές δράσεις βασίζονται στις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση του κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την εμφάνιση και διόγκωση των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα στέκονται κριτικά στις κυρίαρχες ατομοκεντρικές / ιατροκεντρικές προσεγγίσεις.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας απαιτεί δέσμευση, υπευθυνότητα και συνέπεια στο συμφωνημένο πλαίσιο κάθε επιμέρους δράσης. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιούνται κύκλοι σεμιναρίων σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, πρόληψης και θεραπείας εξαρτήσεων, για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Σε όσους από τους επαγγελματίες υγείας ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας ή να οργανώσουν δράσεις με άξονα την αυτοβοήθεια/ αλληλοβοήθεια στους χώρους ευθύνης τους, πραγματοποιούνται ανάλογα σεμινάρια και παρέχεται εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων.