ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Πεδίο των Εξαρτήσεων

1. Στόχοι

Βασικός στόχος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εκπαίδευση αφενός στις πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας και αφετέρου στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αιτιοπαθογένεια των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αποδομείται ο παραδοσιακός ρόλος των ειδικών και προσεγγίζονται διαφορετικά παραδείγματα παροχής βοήθειας που βασίζονται στη αυτενέργεια του πάσχοντα, αλλά και την ενεργοποίηση του αλληλέγγυου πολίτη.

Προκειμένου να υπηρετεί τα παραπάνω, η εκπαίδευση των στελεχών Υγείας στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ζητημάτων Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και στη δημιουργία λειτουργών υγείας ικανών να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, στο πλαίσιο των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των εξαρτήσεων.

2. Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται:

  • στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων,
  • στη συνεργατική μάθηση,
  • στην αντικατάσταση του παραδοσιακού ρόλου του διδάσκοντα με αυτόν του συμβούλου και
  • στην άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

3. Γενικές πληροφορίες

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και Επιστημών Υγείας δημόσιων ιδρυμάτων της χώρας ή ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για τη συμμετοχή αποφοίτων άλλων τμημάτων απαιτείται συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

4. Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στους κύκλους εκπαίδευσης του προγράμματος λαμβάνουν την αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης.

5. Προσφερόμενα προγράμματα

Προσφέρονται οι παρακάτω τύποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πατήστε στον τίτλο για περισσότερες πληροφορίες):

6. Περισσότερες πληροφορίες
Δημητριάδου Βαλεντίνα, τηλ.: 2495061191