ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τμήμα Ψυχολογίας - Με τη χρηματοδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ

Υποστήριξη στην κοινωνική ένταξη

Η υποστήριξη των ανθρώπων στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή της προσπάθειας ενός ανθρώπου, αμέσως μόλις σταθεροποιήσει την αποχή του από τις ουσίες. Με βάση αυτό το σκεπτικό, κεντρικής σημασίας σε αυτήν την διαδικασία είναι οι δράσεις υποστήριξης σε ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων που εκφράζουν ανάλογα αιτήματα. Η δράση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της απεξάρτησης και την επανένταξή τους. Αναλυτικότερα:

  • ως προς τα ζητήματα ιατρικής φύσης, επιδιώκεται η κινητοποίηση ανθρώπων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της προσπάθειας απεξάρτησης για την φροντίδα της σωματικής τους υγείας. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στις εξετάσεις για μεταδιδόμενες ασθένειες, στη στοματική υγιεινή, στην παράπλευρη ψυχιατρική υποστήριξη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα πέρα από τη χρήση ουσιών.
  • ως προς τα νομικά/διοικητικά ζητήματα τα μέλη υποστηρίζονται σε νομικά ζητήματα και σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση. Όπως είναι γνωστό, η μακροχρόνια εμπλοκή με τις ουσίες έχει ως πιθανή συνέπεια την εμπλοκή με το νόμο και τη δημιουργία εκκρεμοτήτων σε πολλά επίπεδα της καθημερινότητας.
  • ως προς την υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα βασικό στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση των υποχρεωτικών σπουδών για τα άτομα που λόγω της εμπλοκής τους με τις ουσίες διέκοψαν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα με στόχο την ομαλότερη και ευκολότερη ένταξή τους και την εργασιακή τους αποκατάσταση.
  • η υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων σε επαγγελματικά ζητήματα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σταθεροποίηση της πορείας απεξάρτησης και για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάλληλη προετοιμασία των ατόμων για την είσοδο τους στο χώρο της αγοράς εργασίας, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής λόγω της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Η υποστήριξη σε επαγγελματικά ζητήματα αφορά τους παρακάτω τομείς: αξιολόγηση των μέχρι τώρα αποκτηθέντων εργασιακών εφοδίων, υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τα απεξαρτημένα άτομα

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα τα στελέχη του προγράμματος πραγματοποιούν σειρά επαφών με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, με απώτερο στόχο το στήσιμο ενός δικτύου υποστήριξης των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχει δημιουργηθεί σε κάθε πόλη που λειτουργεί το πρόγραμμα ένα σημαντικό δίκτυο με υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, με φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους τυπικούς και άτυπους φορείς στην κοινότητα με βασικό στόχο την πληρέστερη κάλυψη των πολλαπλών αναγκών των μελών του προγράμματος.